Họ và tên: Nông Thị Kim Liên

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

SĐT: 09422954235

Email: nongthikimlien@gmail.com