1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim chung

    Chức vụ: Bí Thư chi đoàn

    Số ĐT: 0393 261 120

    Email: 

2. Họ và tên: Đào Ngọc Dũng

    Chức vụ: P. Bí Thư chi đoàn

    Số ĐT: 0989 414 587

    Email: ngocdung90b299970@gmail.com

3. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huyền

    Chức vụ: Ủy Viên

    Số ĐT: 0988 339 342

    Email: