1. Họ và tên: Đào Ngọc Dũng

    Chức vụ: Bí Thư chi đoàn

    Số ĐT: 0989 414 587

    Email: ngocdung90b299970@gmail.com

2. Họ và tên: Đào Ngọc Dũng

    Chức vụ: P. Bí Thư chi đoàn

    Số ĐT:  0393 261 120

    Email:

3. Họ và tên: Phạm Minh Anh

    Chức vụ: Ủy Viên

    Số ĐT: 

    Email: